Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Doufáme, že následující prohlášení vám pomůže pochopit, jak Placehunter nakládá s osobními informacemi (PII), které nám můžete příležitostně poskytnout prostřednictvím mobilní aplikace Placehunter nebo webových stránek https://placehunter.app/.

Úvodní prohlášení

Placehunter.app („Web“) je webová stránka vlastněná a provozovaná organizací Placehunter s.r.o. Placehunter („Aplikace nebo Produkt nebo Služba“) je mobilní aplikace vlastněná a provozovaná společností Placehunter s.r.o. Respektujeme vaše soukromí, a proto se snažíme poskytovat službu, která splňuje nejvyšší standardy ochrany soukromí uživatelů.

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je vás informovat o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a přenášíme (souhrnně „zpracování osobních údajů“) vaše osobní údaje.

Osobními údaji se rozumí informace, které se týkají fyzické osoby, kterou lze z těchto informací identifikovat, a to bez ohledu na to, zda ve spojení s jinými informacemi.

V tomto dokumentu shrnujeme, jak zpracováváme osobní údaje našich uživatelů webových stránek a uživatelů aplikace.

Shromážděné informace

Osobní údaje

Za účely provozu mobilní aplikace shromažďujeme základní osobní údaje pro vedení uživatelských účtů. Tímto je myšlena e-mailová adresa, která je vázána na uživatelský účet. Dále shromažďujeme uživatelská jména (přezdívky), která uživatele unikátně identifikují v rámci Aplikace. Nepožadujeme předložení žádných jiných, které by vás osobně identifikovaly, jako je vaše jméno, adresa a další („osobní informace“). Pokud s námi zahájíte přímou komunikaci, můžeme si tuto komunikaci a s tím související Osobní informace ponechat, abychom mohli zpracovat vaše dotazy, reagovat na vaše požadavky a zlepšit naše Služby.

Statistické informace

Shromažďujeme a agregujeme neidentifikační informace týkající se používání našich Produktů uživateli, včetně zobrazované reklamy, prohlížených stránek, vyhledávacích dotazů, nabídek a služeb, které vás zajímají, typu používaného prohlížeče, vaší IP adresy, URL, ze kterého jste přišli, a času stráveného na této adrese, souborů cookie a typu domény a serveru („Statistické informace“).

Procházení historie a IP

S cílem usnadnit, zlepšit, zpřesnit, personalizovat a zlepšit rozpoznatelnost a prezentaci našich produktů a výsledků Placehunter.app s vašimi preferencemi a zvyklostmi, při prohlížení shromažďujeme informace o používání našeho produktu včetně URL a statistických informací o internetových stránkách, které můžete procházet během používání Webu („Historie prohlížení“ a společně se statistickými informacemi „Jiné než osobní informace“).

I když bychom nikdy neshromažďovali žádné osobní informace předložené na takových webových stránkách, všimněte si, že historie prohlížení je agregována zvlášť pro každé konkrétní IP, abychom mohli neustále vylepšovat naše produkty a poskytovat nejvhodnější přesné technologie a výsledky dat pro každé jiné místo, a abychom lépe porozuměli statistikám internetových trendů.

IP adresy sice identifikují zařízení připojené k internetu a jeho obecnou polohu, jsou však samy o sobě anonymní a neobsahují žádné informace o totožnosti konečné osoby, která zařízení používá – takovou totožnost zná pouze váš poskytovatel internetového připojení.

IP adresy přidělované poskytovateli internetových služeb jsou navíc obecně dynamické a často se mění – statické IP adresy jsou přidělovány zpravidla pouze na konkrétní žádost účastníka a často vyžadují dodatečný poplatek.

Cookies, pixely a další technologie

Reklamní společnosti třetích stran můžeme využívat k inzerování na našich webových stránkách. Tyto strany mohou používat cookies a/nebo jiné technologie umístěné na počítači uživatele, aby upravily inzerci, která jim je prezentována na internetových stránkách určitých třetích stran. S ohledem na tyto aktivity a cookies třetích stran si prosím všimněte:

 • Takové použití podléhá zásadám ochrany osobních údajů uvedených stran a nepodléhá těmto podmínkám.
 • Kliknutí na možnost „odhlásit se“ od našich cookies vám automaticky neumožní odhlásit se od takových cookies třetích stran a jste povinni tyto stránky třetích stran navštívit, abyste se odhlásili od takových cookies.
 • Takovéto cookies třetích stran nesledujeme ani nekontrolujeme, a nejsme tedy nijak odpovědní za druh informací, které tyto cookies třetích stran shromažďují.
 • Odhlášení souborů cookie neznamená, že již nebudete dostávat on-line reklamu. Znamená to, že webové stránky, ze kterých jste se rozhodli odejít, již nebudou poskytovat inzerci přizpůsobenou vašim preferencím a zvyklostem.

Placehunter používá remartketing pomocí Google analytics.

Inzerenti třetích stran, včetně společnosti Google, mohou na internetových stránkách zobrazovat reklamy Placehunter.

Pomocí Nastavení reklam se mohou návštěvníci odhlásit od služby Google Analytics pro bannerovou reklamu a upravit si reklamy v síti Google Display Network.

Placehunter mobilní aplikace využívá pro marketingové účely službu Facebook SDK. Konkrétní informace naleznete na: https://developers.facebook.com/terms/. Placehunter také používá Google Firebase SDK pro marketingové účely. Konkrétnější informace naleznete na: https://firebase.google.com/terms.

Naše webová stránka https://placehunter.app/ používá soubory cookie poskytované společností Google. Konkrétní informace naleznete na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

Používání dětmi

Naše Služby ani Produkty nejsou určeny dětem. Jste-li mladší 18 let, nesmíte používat Web ani naše Produkty bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Vědomě neshromažďujeme informace od dětí a/nebo o dětech.

Použití shromážděných informací

Osobní informace

Osobní informace budou použity výhradně ke zpracování vašich dotazů, k odpovědi na vaše požadavky a ke zlepšení našich Služeb.

Vaše osobní informace nesdělíme žádné třetí straně, ledaže:

 • Je to vyžadováno v rámci jakéhokoli soudního řízení vedeného mezi vámi a námi.
 • Musí tak učinit soudním příkazem.
 • V případě, že je činnost Webu a Produktu převedena na třetí stranu, za předpokladu, že se tato strana zaváže chránit vaše soukromí alespoň stejným způsobem, jaký je stanoven v této zásadách ochrany osobních údajů.

Jiné než osobní informace

Jiné než osobní informace se použijí k zajištění adekvátního fungování, zlepšení, úprav, zrušení, obohacení nebo přizpůsobení Webu a/nebo Produktu obecně nebo vaší oblasti zájmu. Vyhrazujeme si právo použít, zveřejnit, prodat a převést (pro obchodní nebo jiné účely) jiné než osobní informace (v získané podobě) na třetí osoby a umožnit jim použít jiné než osobní informace, mimo jiné včetně potenciálních a skutečných inzerentů, sponzorů, obchodních partnerů, společností poskytujících finanční služby, přidružených společností a konzultantů podle našeho výlučného uvážení.

Podobné weby

Web i Produkt může doporučit webové stránky třetích stran, které vás mohou zajímat („Podobné weby“). Nemáme kontrolu nad takovými podobnými stránkami nebo jinými webovými stránkami třetích stran, na které můžeme z našeho Webu odkazovat, včetně jejich informačních a sběrných postupů. Nejsme zodpovědní za jejich soukromí ani za jejich obsah.

Vaše práva

Za stanovených podmínek můžete vykonávat všechna níže uvedená práva, která vám přiznávají právní předpisy o ochraně osobních informací, zejména obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním informacím a právo na poskytnutí dalších informací o zpracování vašich osobních informací;
 • právo na opravu nepřesnosti neúplných osobních informací;
 • právo získat své osobní informace a předat své údaje jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních informací;
 • právo na omezení zpracování vašich osobních informací;
 • právo na vymazání osobních informací;
 • právo na odstoupení poskytnutého souhlas se zpracováním;
 • právo na stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Otázky a dotazy

Pokud máte zájem o podrobné informace o svých právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo o jakýkoli jiný dotaz či stížnost na zpracování osobních údajů, kontaktujte nás poštou nebo e-mailem.

Placehunter s.r.o.
Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7
e-mail: info@placehunter.com

Změny Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány, a proto vás žádáme, abyste pravidelně kontrolovali nejaktuálnější verzi Zásad ochrany osobních údajů.

Díky!

Děkujeme za přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů. Doufáme, že si cestování s Placehunterem užijete! V Praze dne 20. 2. 2023.